SUNU

Güliz BİLGİN ALTINÖZ

Özet


Farklı değer yargılarına, inançlara, geleneklere, yaşam şekillerine sahip farklı toplumların bir arada yaşaması bir yandan kültürel zenginliğe yol açarken; bir yandan da farklılaşmanın getirdiği çatışma ve gerilimler sonucunda kültürel mirasın tahribatına da neden olabilmektedir. Bu durum, aynı kültürel miras alanıyla ilişkili farklı paydaşların farklılaşan algılarının anlaşılmasının ve aralarında diyalog sağlanmasının önemini gündeme getirmektedir.
Bu güncel konu, geçtiğimiz günlerde yapılan biri ulusal diğeri ise uluslararası iki bilimsel toplantıda ele alındı:
26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı iş birliğinde Prof. Dr. Gönül Tankut anısına gerçekleştirilen “Koruma: Geçmiş | Bugün | Gelecek Arasındaki Diyalog” başlıklı Ulusal Sempozyum, korumada diyalog arayışları üzerine odaklanarak; habitat içinde diyalog, paydaşlar arası diyalog, disiplinlerarası diyalog, yerel yönetimlerle diyalog, toplum ve mekan arasındaki diyalog, toplumlar / kültürler arası diyalog, bir diyalog aracı olarak medya ve diyalog arayışı içinde koruma mücadeleleri temaları altında geniş katılımlı, çok boyutlu ve verimli bir tartışma ortamı sağladı.
11-15 Aralık tarihleri arasında ise Delhi, Hindistan’da 19. ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Genel Kurulu ve Bilimsel Sempozyumu gerçekleştirildi. Ana teması “Miras ve Demokrasi” olan bu Uluslararası Bilimsel Sempozyum, farklı paydaşların var olduğu dünyada yeni olanaklar keşfedilmesini, kültürel farklılıkların yarattığı zorluklar ile yerel ve küresel topluluklar arası tartışma ve mücadelelerin anlaşılmasını amaçlamaktaydı. Sempozyum boyunca kültürel miras ve demokrasi teması, kültürel miras ve sürdürülebilir kentsel kalkınma ilişkisi; farklı toplulukların koruma ve yönetim sürecine katılımı; barışın ve demokrasinin inşasında kültürel mirasın rolü gibi temel konular ışığında kapsamlı olarak tartışıldı. Dünyanın çeşitli yerlerinden ve farklı disiplinlerden çok sayıda katılımcıyı bir araya getiren bu uluslararası toplantı, kültürel miras alanında anlayış ve iletişimi güçlendiren, uluslararası işbirliğinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir ortam oluşturdu.
Her iki toplantının da odağında yer alan kültürel miras çeşitliliği, farklı toplulukların kültürel mirasa ilişkin farklılaşan algıları, kültürel miras odağında bir araya gelebilme ve diyaloğun önemi, içinde bulunduğumuz dönemin ve coğrafyanın öne çıkan konuları olarak şüphesiz ki daha uzun süre tartışılmaya devam edilecektir.
TÜBA-KED olarak bizler de, hem bu güncel konuları ve haberleri gündeme getirerek, hem de kültürel miras çeşitliliğini öne çıkaran bilimsel çalışmalara yer vererek, kültürel miras alanında nitelikli bir bilimsel yayın, paylaşım ve tartışma platformunun oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda, TÜBA-KED’in 16. sayısında yer alan, antik dönemden modern mirasa, kırsal alanlardan kentsel alanlara, konutlardan anıtsal yapılara, taşınır kültür varlıklarından taşınmazlara kadar çok geniş bir yelpazeyi temsil eden makalelerle, kültürel çeşitliliğin ve tarihsel sürekliliğinin somut ve somut olmayan izlerini sürmeye devam ediyoruz.
TÜBA-KED’in 16. sayısının sizlere ulaşmasında çok sayıda kişinin katkısı ve emeği bulunmaktadır. Başta TÜBAKED’in yeniden canlandırılmasında ve gelişmesinde çok önemli rolü ve desteği olan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR olmak üzere, derginin akademik koordinasyonu üstlenen TÜBA Başkanlık Danışmanı Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN’a, derginin aktif web sayfasının oluşumunda ve devam eden uluslararası endekslenme çalışmalarında büyük emeği ve desteği olan Y. Doç. Dr. Haydar YALÇIN’a, iletişim ve sekretarya çalışmalarını yürüten Cansu TOPRAK’a ve Asiye KOMUT’a, derginin dizgi ve tasarımını üstlenen Fatih Akın ÖZDEMİR’e, bilimsel çalışmalarını bizlerle paylaşarak hedeflediğimiz akademik üretim, paylaşım ve tartışma ortamına katkı koyan bu sayıda yer alan makalelerin değerli yazarlarına; yaptıkları titiz değerlendirmeler ve yapıcı eleştirilerle sunulan makalelerin niteliklerinin daha da arttırılmasında önemli rolleri olan değerli hakemlerimize, editörlük görevini beraber üstlendiğim Doç. Dr. Harun ÜRER ve Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ ile birlikte teşekkürü borç biliriz.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.